Kiku Masamune Japanese Sake

Kiku Masamune Japanese Sake

Japanese rice wine (15% alcohol)